طراحی سایت
دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
قیمت : رایگان
 • فراگیر : 1 نفر
 • مدت دوره: 0 ساعت
 • طول دوره: 5 بخش
 • ظرفیت دوره : 50 نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1396/09/26
 • تاریخ پایان دوره : 1398/09/26
 • کد دوره : 960926/0000001
 • گواهی نامه : دارد
پویا پلاشانی
پویا پلاشانی

توضیحات و سرفصل دوره

فراگیران در این دوره با الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و ارائه راهکارهای مناسب جهت استقرار، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی آشنا می شوند.

سرفصل دوره

تعریف سیستم مدیریت یکپارچه IMS 1396/09/26

طی این جلسه، فراگیران با مفاهیم کلیدی در سیستم مدیریت یکپارچه آشنا می شوند و تاریخچه موضوع نیز مرور می شود.

تعاریف و مفاهیم

معرفی کلی سیستم مدیریت یکپارچه و مزایای آن

 • محتوای این بخش در قالب فایل HTML
 • محتوای این بخش در قالب فایل PDF
 • معرفی کلی سیستم مدیریت یکپارچه و مزایای آن
 • تعاریف اولیه و کلیدی سیستم مدیریت یکپارچه
 • تعاریف و مفاهیم ارائه شده در استانداردهای سه گانه
 • مزایای بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه
 • معرفی کلی سیستم مدیریت یکپارچه و مزایای آن
 • آزمون فصل اول

مدیریت فرآیندها و کاربرد آن در مدیریت یکپارچه 1396/09/27

در این جلسه فرآیندهای کلیدی سازمان معرفی شده و نحوه بهره گیری از آنها در سیستم مدیریت یکپارچه معرفی می شود

مدیریت فرآیندها

يك فرايند اين گونه تعريف مي شود، "مجموعه اي از فعاليت هاي مرتبط و تاثيرگذار، كه ورودي ها را به خروجي ها تبديل مي كند."  اين فعاليت ها به اختصاص منابع مانند كاركنان و مواد اوليه نياز دارند.يك مزيت عمده رويكرد فرايندي، هنگامي كه با ساير رويكردها مقايسه مي شود، مربوط به مديريت و كنترل ارتباط بين اين فرايندها و سطوح مشترك بين سلسله مراتب سازماني مي گردد.

ورودي ها و خروجي هاي موردنظر ممكن است ملموس( مانند تجهيزات، مواد اوليه يا قطعات) يا غيرملموس (مانند انرژي يا اطلاعات) باشند. خروجي ها مي توانند ناخواسته به دست آيند، مانند ضايعات يا آلودگي.

هر فرايند مشتريان و ذينفعاني دارد (كساني كه مي توانند در درون يا بيرون سازمان باشند)، با نيازها و انتظاراتي در خصوص فرايندها، كه خروجي هاي مورد نياز فرايندها را تعيين مي كنند.

 • رویکرد فرآیند محوری در سازمان
 • چرخه بهبود فرآیند و انواع فرآیندهای سازمانی
 • رویکرد فرآیندی
 • گل ژاپن به ایران نمایش رایگان

تشریح الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 1396/09/28

در این بخش فراگیران الزامات مجموعه استانداردهای دخیل در حوزه مدیریت یکپارچه را فراگرفته و به خصوص با مفاهیم و الزامات ایمنی و مدیریت زیست محیطی آشنا می شوند

الزامات استانداردهای کیفیت

مجموعه قوانین و الزامات حوزه مدیریت کیفیت در این درس معرفی می شود

 • کنترل مدارک، کنترل کیفیت
 • مدیریت منابع انسانی و استاندار ISO 14001
 • استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت
 • سیستم های مدیریت زیست محیطی
 • ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی
 • الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی
 • ادامه الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی
 • فرآیندهای شناسایی حوزه های زیست محیطی
 • برنامه های مدیریت زیست محیطی
 • تضمین اجرای مدیریت زیست محیطی

انواع مستندات و نحوه تنظیم آنها 1396/09/30

در این بخش فراگیران با نواع مستندات سیستم مدیریت یکپارچه آشنا شده به علاوه چرخه تولید و تنظیم مستندات نیز معرفی شده است

انواع مستندات و چرخه تنظیم آنها

 • مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی
 • کنترل عملیات
 • فرآیندهای اصلاحی
 • ممیزی نهایی سیستم مدیریت زیست محیطی

نکات کلیدی 1397/01/21

نکات کلیدی 1

 • فایل شماره یک فایل شماره یک فایل شماره یک فایل شماره یک فایل شماره یک
 • فیلم یک
 • آزمون میان دوره یک
 • آزمون میاندوره
 • تمرین شماره یک
 • تمرین آزمایشی

نکات کلیدی 2